ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON

Vosselarestraat 7
9850 Deinze (Landegem)
T 09 328 58 54
info@ems-advies.be

Bouwen en verbouwen

 • Verslaggeving EPB
 • Ventilatie verslaggeving
 • Luchtdichtheidsmetingen (blowerdoor)
 • Specialisatie Laag Energie Gebouwen en Passiefcertificatie
 • Veiligheidscoördinatie
 • Technische keuringen
 • Technisch verslag (grondverzet)
 • Plaatsbeschrijvingen

Wie bouwt of verbouwt krijgt te maken met heel wat reglementeringen. Om alles vlot te laten verlopen, kan EMS u op meerdere disciplines bijstaan. We maken het u eenvoudiger door voor meerdere taken één contactpersoon aan te stellen.
Uiteraard heeft u de keuze om slechts één of meerdere deeltaken te verkiezen. Wat u ook kiest, EMS wil u perfect begeleiden.

EPB-verslaggeving

Sinds 1 januari 2006 is de EPB‐reglementering van kracht. Deze reglementering legt onder bepaalde voorwaarden eisen op naar nieuwe gebouwen en verbouwingen. De van toepassing zijnde eisen kunnen verschillen per bouwproject, maar algemeen gelden er eisen met betrekking tot:

 • Thermische isolatie
 • Energieprestatie (verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne‐energie…)
 • Ventilatie

Sinds de invoering van het EPB‐decreet, werd deze materie door EMS van nabij opgevolgd. Nu reeds door meerdere erkende EPB deskundigen. Alle gespecialiseerde kennis is voorhanden om uw bouwproject als EPB‐verslaggever op een kostenefficiënte wijze op te volgen en uit te voeren.
EMS vindt de louter wettelijke vereisten – indienen van startverklaring en EPB‐aangifte – ontoereikend om van een goede bijstand te kunnen spreken. Daarom wordt steeds op zoek gegaan hoe we deze bijstand kunnen verbeteren om te helpen uw doelstellingen te behalen. Hiermee werd een werkmethodiek uitgewerkt die binnen de sector de beste klantgerichte aanpak garandeert. Deze methodiek omvat meerdere zaken, maar de start met een uitgebreide EPB‐studie inclusief duidelijk en omvattend verslag + onderling overleg vormt een wezenlijk voordeel. De studie en latere aangifte zijn hierbij steeds gebaseerd op correcte en gedetailleerde berekeningen. Met als doel het beste resultaat te verkrijgen binnen de wettelijke bepalingen.

De EPB‐studie vormt de basis voor de verdere opvolging en navolgende simulaties. Bijvoorbeeld vragen om andere isolatiematerialen te gebruiken, het effect van andere verwarmingstechnieken te onderzoeken, … vormen onderdelen van de simulaties die steeds inbegrepen zijn. EMS voert periodiek werfbezoeken uit om de latere aangifte zo vlot mogelijk te kunnen uitvoeren, werfvergaderingen op afroep zijn dan ook steeds mogelijk. Tot slot trachten we de aangifte zo vlot mogelijk te kunnen voltooien, indien gewenst of vereist komen we ook hiervoor graag langs.

Luchtdichtheidsmeting (blowerdoortest)

De luchtdichtheid vormt samen met de isolatie en de ventilatie een essentieel onderdeel van een energiezuinig en comfortabel gebouw. Het is belangrijk om tijdens de hele bouwfase voldoende aandacht te besteden aan een luchtdichte uitvoering van alle details (bv. aansluiting dampscherm, inbouw buitenschrijnwerk, muuraanzet, leidingdoorvoeren…). Enkel zo is de gebouwschil bestand om vele jaren optimaal te presteren.

Om de kwaliteit van de luchtdichtheid van de gebouwschil te meten, kan een blowerdoortest uitgevoerd worden. Bij een goed resultaat kunnen zowel het S-peil als het E-peil van de woning sterk dalen, wat met de strengere normen zeker een must is.

EMS is erkend als luchtdichtheidsmeter en kan een blowerdoortest voor u uitvoeren conform de geldende regelgeving, zodat het resultaat zonder probleem kan gevalideerd worden en opgenomen in de EPB-aangifte van uw gebouw. Ook tussentijdse metingen als controle vormen geen probleem.

Ventilatieverslaggeving

Om de kwaliteit van residentiële ventilatiesystemen te verbeteren, is het sinds 2016 verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Deze maakt een ventilatievoorontwerp op, waarop de installateur zich kan baseren om een correct ontworpen ventilatiesysteem uit te voeren. Na de installatie dienen alle componenten vervolgens correct ingeregeld en vervolgens gemeten worden: zo worden toevoerroosters, doorstroomopeningen en mechanische toe- en afvoerpunten gemeten en geregistreerd. Dit alles wordt verwerkt in een ventilatiepresatieverslag. Dis vormt een essentieel onderdeel van de EPB-aangifte.

EMS is erkend voor verschillende aspecten van de ventilatieverslaggeving: coördinatie, opstellen voorontwerp, meten regelbare toevoeropeningen, doorstroomopeningen, en afvoeropeningen. Mechanische debietsmetingen voeren we eveneens uit via een externe partner, zodat alle communicatie door EMS kan gebeuren. Ook samenwerking met de installateur vormt steeds een optie.

Laag Energie en Passiefgebouwen

Niet alleen binnen de wettelijke bepalingen van de EPB reglementering kunnen we uw bouwproject begeleiden. EMS heeft ruime ervaring met laag energie concepten en steeds uitgebreidere kennis omtrent passiefgebouwen. Hierdoor kunnen we uw project perfect begeleiden om uw doelstellingen te behalen. Dit kan voor ieder type gebouw: woningen, appartementen, kantoren, scholen, … .

Belangrijk hierbij is, net als bij de EPB‐verslaggeving, dat we starten met een uitgebreide en gedetailleerde studie. Zo helpen we het bouwconcept op punt te stellen. Voor u is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk weet welke resultaten u zult behalen met de opgenomen bouwcondities.

Heeft u vragen over uw bouwproject, dat u tot laag energie gebouw of passiefgebouw wilt uitvoeren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.